1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) podnikateľa:

obchodné meno:         Iveta Tarabusová - RICO-BABY,

fakturačná adresa:      Pod Kopánky 66, 911 05 Zamarovce

miesto podnikania:     OC Južanka - Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín,

IČO:                           30029155,

IČ DPH:                     SK1020310214,

DIČ:                           1020310214,

registrácia:                  Okresný úrad Trenčín, č. živn. reg.: 674/2001

(ďalej len „predávajúci“)

platia pre nákup v internetovom obchode www.ricobaby.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu www.ricobaby.sk.

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.ricobaby.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.ricobaby.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká okamihom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Zaslaním objednávky kupujúci pristupuje k VOP a zaväzuje sa  riadiť sa nimi.

 

Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


2. OBJEDNÁVKA TOVARU

 

Tovar si môže zákazník objednať vyplnením objednávky na internetovej stránke www.ricobaby.sk.

 

Kupujúci je povinný vyplniť pravdivé kontaktné údaje, ktoré umožnia vystavenie platného daňového dokladu a bezproblémové doručenie zásielky.

 

Zaslaním objednávky sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný. Zákazník bude o dostupnosti tovaru a o priebehu objednávky informovaný zvoleným informačným kanálom (email, sms, telefonicky).

 

 

3. CENA TOVARU

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.ricobaby.sk. Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Všetky ceny sú vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

 

4. DODACIE PODMIENKY

Platba vopred

Pri tovare s hodnotou nad 400 EUR, môžte byť vyzvaný na zaplatenie sumy za tovar vopred na účet predajcu.

Dodacia lehota tovaru, ktorý sa nachádza na sklade predávajúceho je 3 pracovné dni a začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Dodacia lehota tovaru, ktorý sa nenachádza na sklade, bude oznámená zákazníkovi e-mailom alebo telefonicky.

 

Predávajúci dodáva tovar v rámci štátov Európskej únie (okrem Slovenska) len na základe dohovoru a výlučne spôspbom platby bankovým prevodom. Internetový obchod www.ricobaby.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

 • Kuriérov

Ak zvolíte doručenie prostredníctvom kuriérskej služby, tovar Vám bude doručený po telefonickom dohovore kuriérom na dodaciu adresu. Kuriér Vám v rámci svojich služieb prinesie tovar po prvé uzamikateľné dvere.

Pokiaľ zvolíte platbu na dobierku, zaplatíte za tovar v hotovosti pri preberaní zásielky.

Pri platbe na účet, zaplatíte za tovar prostredníctvom prevodu finančných prostriedkov v prospech účtu predávajúceho ( VUB   254 791 4657 / 0200) pred samotným odoslaním tovaru. Pri platbe prevodom počkajte prosím, kým vás budeme kontaktovať a potvrdíme objednanie tovaru a následne vám zašleme platobné inštrukcie. Tovar Vám bude odoslaný až po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

Cena za doručenie je 4€, pri nákupe nad 99€je poštovné zdarma.

Dodacia lehota je do 24 hodín v pracovné dni od prevzatia zásielky kuriérskou službou.

Dodanie do Českej republiky je stanovené individuálne na základe tel. dohovoru. Platba za objednávku je možná výhradne prevodom na bankový účet po vyzvaní a zaslaní platobných údajov. Cena doručenia je 5€, pri nákupe nad 150€ je poštovné zdarma.

V prípade objemných zásielok, zásielok presahujúcich 50 kg a zásielok mimo územia SR, budú cena za prepravu a spôsob prepravy stanovené individuálne a užívateľ bude o tomto oboznámený elektronickou poštou.

 

 • Osobný odber

Osobný odber je možný v mieste podnikania prevádzkovateľa internetového obchodu www.ricobaby.sk na adrese: Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín (na prízemí v OC Južanka). V prípade osobného odberu tovaru je cena dopravy 0,- EUR.


Zásielka musí vždy obsahovať daňový doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

 

Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní, a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, zákazník neprevezme zásielku a ihneď kontaktuje predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať.

 

 

5. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné stornovať kedykoľvek pred prijatím potvrdzovacieho e-mailu o odoslaní objednávky. Storno možno vykonať emailom na adrese ricobaby@ricobaby.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0948 562 035 s uvedením čísla objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru výhradne vopred na bankový účet.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo nesplniť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar nemá na sklade, ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. Zákazník môže následne objednávku upraviť alebo požiadať o stornovanie.

 


6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade s ustanovením 102/2014 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením formulárom na odstúpenie zmluvy do 14 dni, alebo (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).

Adresa pre vrátenie tovaru:

Rico Baby

Gen.Svobodu 1

911 08, Trenčín

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru. Náklady vynaložene na služby sa nevracaju. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predloženídokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Náklady na dopravu tovaru k nám hradí zákazník. Tovar nemožno vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nemôžeme akceptovať. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.

 

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, predávajúci si môže uplatniť náhradu škody.

 

7. REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky

Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave.

Predávajúci nezodpovedá za prípadné závady tovaru, na ktoré bol v dobe uzatvárania zmluvy kupujúci upozornený, bola mu poskytnutá zľava, a súčasne prevzatie tovaru neodmietol.

 

Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania zakúpeného tovaru. Je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu

 

Reklamovateľnou závadou  sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia.

 

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, mechanickým poškodením, neodborným alebo neoprávneným zásahom, údržbou či inštaláciou. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka spôsobeným nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prach, voda) do tovaru, či poškodením spôsobeným vyššou mocou (povodeň...).

 

Reklamačné podmienky

Pred prebratím zásielky od doručovateľskej služby je zákazník povinný zistiť, či zásielka nie je zjavne poškodená(porušený obal, premočený obal).V prípade poškodenia zásielky odporúčame zákazníkovi spísať tzv. škodový zápis spolu s dopravcom a následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je poškodený dopravou. Prehliadku je kupujúci povinný spraviť tak, aby zistil všetky závady, ktoré možno zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

O takomto poškodení je zákazník povinný informovať dopravcu i predávajúceho, aby predávajúci mohol situáciu riešiť. Za poškodenie tovaru pri doprave nesie zodpovednosť dopravca. Reklamácia mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci podpisom pracovníkovi doručovateľskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 

Miestom uplatnenia reklamácie je adresa prevádzky predávajúceho:

RICO-BABY

Generála Svobodu 1

911 08 Trenčín

 

Oznámenie o vzniknutých závadách, musí urobiť kupujúci písomne ihneď po zistení závady :

-e-mailom na ricobaby@ricobaby.sk

-listom na Rico-Baby, Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín

 

V písomnom oznámnení musí kupujúci uviesť:

-číslo faktúry

-dátum kúpy

-názov tovaru

- popis zistenej závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná, ako sa prejavujú, prípadne zaslať fotodokumentáciu.

Následne sa predávajúci a kupujúci dohodnú na riešení reklamácie.

 

Zaslanie reklamácie

Ak nie je možné zo strany predávajúceho riešiť reklamáciu inak, musí kupujúci uplatniť reklamáciu na adrese prevádzky predávajúceho. Reklamáciu možno uplatniť prinesením reklamovaného tovaru na prevádzku predávajúceho, alebo zaslaním tovaru prepravnou službou.

V prípade zaslania reklamovaného tovaru k reklamácii prepravnou službou-na náklady kupujúceho-musí byť zásielka viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“.  Doporučujeme zasielať tovar ako doporučenú poistenú zásielku. Tovar k reklamácii je kupujúci povinný odovzdať kompletný, ak nebolo dohodnuté inak, vo vhodnom obalovom materiály, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám daného tovaru. Predávajúci nie je povinný prijať reklamáciu, ktorá nebude kompletná, alebo bude zaslaná na náklady kupujúceho napr. ako tovar na dobierku.

 

Vo všetkých prípadoch je k reklamácii nutné priložiť:

-kópiu nákupného dokladu

-kópiu záručného listu ak bol samostatne vydaný

-aktuálne kontaktné údaje kupujúceho

 

Predávajúci po preskúmaní predložených dokladov a prehliadke reklamovaného tovaru:

 

- uzná reklamáciu ako oprávnenú a prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania.

Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia.

-zamietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu , pokiaľ nebude dohodnuté inak.
 Zodpovednosť za vady predanej veci. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu podľa zákona 622 a 623 Občianského zákonnika. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. § 623 (1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. (2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.ricobaby.sk

 1.       Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: ricobaby@ricobaby.sk   
 2.       Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3.       Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4.       Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5.       Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 6.       Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 •   ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 •   ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1.       Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2.       Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.ricobaby.sk.

obchodné podmienky upravené dňa 08.06.2020